Procedura rozpatrywania skarg

Procedura składania reklamacji w sklepie internetowym bavixo.pl
Operator:
Fonetip s.r.o., Výrobní 1442, Bystřice nad Pernštejnem 593 01, Republika Czeska
ID: 27752861 DIC: CZ27752861

(zwanego dalej "Sprzedającym")

w przypadku roszczeń dotyczących produktów zakupionych w sklepie internetowym pod adresem www.bavixo.hu.

Dane kontaktowe sprzedającego:

bavixo.pl
Szczegóły strony internetowej: bavixo.pl

Adres:

Výrobní 1442
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
E-mail: bavixo@bavixo.pl
Telefon: +420 566 446 176

1. Niniejsza procedura reklamacyjna reguluje sposób i warunki reklamacji wad produktu oraz korzystania z praw wynikających z gwarancji jakości, zgodnie z aktualnym brzmieniem ustawy nr 89/2012 Dz.U., Kodeks cywilny, a jeśli klient jest konsumentem, zgodnie z brzmieniem ustawy nr 634/1995 Dz.U., Ustawa o ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami.


2. Klient powinien dochodzić swoich praw z tytułu wadliwego wykonania umowy, w tym odpowiedzialności z tytułu rękojmi, u Sprzedawcy na adres kontaktowy Sprzedawcy (nie ogranicza to w żaden sposób innych sposobów dochodzenia roszczeń z tytułu wad zgodnie z niniejszą Procedurą Reklamacyjną).


3.  Sprzedający jest przede wszystkim odpowiedzialny wobec kupującego za zapewnienie, że kupujący:
    odbiór towaru:

- Produkt posiada właściwości podane przez Sprzedawcę lub producenta lub oczekiwane przez Kupującego ze względu na charakter produktu i opublikowaną reklamę;

- jest w wystarczającej ilości, wielkości lub wadze;

- spełnia wymagania określone przepisami prawa.

4. W przypadku każdego nowego produktu sprzedanego przez sprzedawcę konsumentowi, sprzedawca odpowiada wobec konsumenta za to, że produkt jest wolny od wad w momencie jego otrzymania oraz że jest wolny od wad przez okres dwudziestu czterech miesięcy od daty otrzymania go przez konsumenta. Jeśli niezgodność wystąpi w ciągu sześciu miesięcy od daty odbioru, produkt zostanie uznany za niesprawny w momencie odbioru. Jeśli na produkcie, na jego opakowaniu lub w instrukcji obsługi dostarczonej wraz z produktem zgodnie z określonymi przepisami prawa podano inny okres gwarancji, okres gwarancji wygasa z upływem tego okresu. Jeśli klient nie jest konsumentem, gwarancja jakości nie ma zastosowania.

5. W przypadku wady usuwalnej kupujący ma również prawo do uzyskania rozsądnego rabatu od ceny zakupu.

6. W przypadku wystąpienia nieusuwalnej wady, która sprawia, że zakupiony produkt nie nadaje się w pełni do użytku w porównaniu z produktem bez wady, klient ma prawo do wymiany produktu, uzyskania stosownego rabatu od ceny zakupu lub odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży.

7. Jeżeli kupujący nie może zwrócić towarów w stanie, w jakim je otrzymał (z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa), nie ma prawa do odstąpienia od umowy kupna ani do żądania wymiany.
Kupujący ma również prawo do stosownego obniżenia ceny, jeżeli sprzedawca nie może dostarczyć nowej rzeczy, wymienić części lub naprawić wadliwej rzeczy, lub jeżeli sprzedawca nie podejmie kroków w celu usunięcia wady w rozsądnym czasie, lub jeżeli podjęcie kroków w celu usunięcia wady przysporzy kupującemu znacznych trudności.

9. O ile Sprzedawca i Kupujący nie uzgodnią inaczej, roszczenia będą zaspokajane bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty uznania roszczenia. Sprzedawca potwierdza na piśmie przyjęcie i rozpatrzenie reklamacji.

10. Datą wymagalności roszczenia jest dzień, w którym stwierdzona wada została zgłoszona Sprzedawcy i skorzystano z uprawnienia do odpowiedzialności za wadę sprzedanego produktu.

11. W przypadku reklamacji spornej Sprzedawca podejmie decyzję o jej uznaniu w ciągu trzech dni roboczych od daty potwierdzenia reklamacji. .

12. W przypadku produktu sprzedawanego po obniżonej cenie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z obniżki - w takim przypadku Kupującemu przysługuje prawo do stosownego obniżenia ceny zamiast wymiany produktu.

13: Skargi można składać w następujący sposób:

- za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres Sprzedawcy.

- Jeśli interfejs internetowy na to pozwala, klient może skorzystać z formularza reklamacyjnego, który prześlemy mu drogą elektroniczną lub pobrać go z poniższego linku:

- Dostarczenie reklamowanego produktu (Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem, przesyłka zawierająca produkt musi być wysłana innym sposobem dostawy) na adres Sprzedawcy (lub osoby wyznaczonej do wykonania naprawy), do dowolnego oddziału Sprzedawcy lub do siedziby lub miejsca prowadzenia działalności przez Sprzedawcę. Kupujący powinien odpowiednio zapakować Produkt, aby zapobiec jego uszkodzeniu lub zniszczeniu podczas transportu. Zaleca się, aby do produktu dołączony był dowód zakupu lub paragon potwierdzający zakup produktu.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobach lub mieniu oraz za uszkodzenia produktu wynikające z niewłaściwego obchodzenia się z nim, niewłaściwego użycia lub zaniedbania.  

Niniejsze Zasady rozpatrywania skarg wchodzą w życie z dniem 1 maja 2022 r.