Zasady i warunki

ZASADY
 

I. Definicje

    Terminy użyte w regulaminie oznaczają: 
   1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają osobowość prawną, która dokonuje Zamówienia w              Sklepie;
   2. Konsument - zgodnie z art. 22[1] Kodeksu cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z Przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością                             gospodarczą lub zawodową.
   3. Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.);
   4. Regulamin - niniejszy regulamin określa ogólne warunki sprzedaży i świadczenia usług drogą elektroniczną w sklepie internetowym Fonetip s.r.o.
   5. Sklep internetowy (Sklep) - serwis internetowy dostępny pod adresem www.bavixo.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia;
   6. Towary - produkty prezentowane w sklepie internetowym;
   7. Umowa kupna - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawarta pomiędzy Fonetip s.r.o. a Klientem, zawierana za pośrednictwem strony internetowej Sklepu;
   8. ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827);
   9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.);                                   10. Zamówienie - wyraz woli Klienta, prowadzący bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, w którym określono w szczególności rodzaj i liczbę Towarów.

II. Postanowienia ogólne

   1. Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o usługach elektronicznych.
   2. Sklep internetowy Fonetip s.r.o. , działający pod adresem www.bavixo.pl, prowadzony jest przez firmę Fonetip s.r.o K Ochozi 663, Bystřice nad Pernštejnem 593 01,Republika Czeska ,           nr ID: 27752861 , nr VAT: CZ27752861 Firma jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Brnie pod numerem akt C 56490.
   3. Przepisy te określają w szczególności:
                - zasady rejestracji i korzystania z konta w sklepie internetowym;
                - warunki składania zamówień elektronicznych w sklepie internetowym;
                - zasady zawierania umów kupna-sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych przez sklep internetowy.
   4. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem, że system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, spełnia następujące minimalne wymagania techniczne.
   5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien posiadać własny dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
   6. Zgodnie z obowiązującym prawem, Fonetip Ltd. zastrzega sobie prawo do ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem sklepu internetowego do osób powyżej 18 roku życia. W             takim przypadku potencjalni klienci zostaną powiadomieni o powyższym.
   7. Klienci mogą uzyskać dostęp do tego regulaminu w dowolnym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.bavixo.pl oraz pobrać go i                         wydrukować.

 III. Zasady korzystania ze sklepu internetowego

Rejestracja w sklepie internetowym jest nieobowiązkowa. Klient może złożyć zamówienie bez rejestracji w Sklepie po zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.

Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego dostępnego na jednej ze stron Sklepu.

Warunkiem rejestracji jest zaakceptowanie treści Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

Fonetip s.r.o. może, ze skutkiem natychmiastowym, pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również ograniczyć Klientowi dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności w przypadku:


- podczas rejestracji w Sklepie Internetowym podał informacje nieprawdziwe, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
- naruszył za pośrednictwem sklepu internetowego dobra osobiste osób trzecich, w szczególności dobra osobiste innych klientów sklepu internetowego,
- popełnia jakiekolwiek inne czyny, które Fonetip s.r.o. uważa za sprzeczne z obowiązującym prawem lub ogólnymi zasadami korzystania z Internetu lub szkodzi reputacji Fonetip s.r.o.


Po drugie, w celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu wiadomości i danych w związku z usługami świadczonymi za pośrednictwem strony internetowej, sklep internetowy stosuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki mające na celu uniemożliwienie osobom nieupoważnionym pozyskiwania i modyfikowania danych osobowych przesyłanych za pośrednictwem Internetu.
W szczególności klient będący osobą trzecią zobowiązany jest do:


- korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu oraz ogólnymi zasadami    korzystania z sieci Internet.
- nie dostarczać ani nie przekazywać treści, które są zabronione przez prawo, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających prawa osobiste i inne prawa osób              trzecich,
- korzystania ze sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności przy użyciu określonego oprogramowania lub urządzeń,
- nieprowadzenia w ramach sklepu internetowego działań takich jak: wysyłanie lub umieszczanie niezamówionych informacji handlowych (spamu),
- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla firmy Fonetip s.r.o.
- korzystania z jakichkolwiek treści zawartych w Sklepie Internetowym wyłącznie do użytku osobistego.

IV. Procedura zawierania umowy kupna-sprzedaży

    1. W celu zawarcia umowy kupna za pośrednictwem sklepu internetowego konieczne jest wejście na stronę internetową www.bavixo.pl i dokonanie wyboru towarów, przy czym kolejne                operacje techniczne przeprowadzane są na podstawie komunikatów wyświetlanych klientowi oraz informacji dostępnych na stronie internetowej.
    2. Wybór zamówionych Towarów przez Klienta następuje poprzez dodanie ich do koszyka.
        W trakcie składania Zamówienia - do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia - Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego          Towaru. W tym celu należy postępować zgodnie z komunikatami wyświetlanymi Klientowi oraz informacjami dostępnymi na Stronie.
    3. Po wprowadzeniu przez Klienta do sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlane jest podsumowanie zamówienia. Podsumowanie zamówienia musi zawierać,                 między innymi, opis wybranych Towarów lub Usług, cenę całkowitą oraz wszelkie koszty dodatkowe.                                                                                                                                           4. W celu złożenia Zamówienia należy zaakceptować treść Regulaminu, podać dane osobowe oznaczone jako obowiązkowe oraz nacisnąć przycisk potwierdzenia Zamówienia.
        Informacje o Towarach zamieszczone na stronie internetowej Sklepu stanowią ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia jest wyrazem woli                zawarcia Umowy kupna ze spółką Fonetip s.r.o. zgodnie z Regulaminem.
        Umowę uważa się za zawartą z chwilą wprowadzenia zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem, że zamówienie jest zgodne z niniejszym          Regulaminem.
       Po zawarciu Umowy Klient otrzyma wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.
    5. Umowa Nabycia zostanie zawarta w języku polskim, a jej treść będzie zgodna z przepisami.
    6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.bavixo.pl oraz pobrać go i                sporządzić jego wydruk.

Dane dotyczące zamówień oraz ogólne warunki handlowe (regulamin sprzedaży) są rejestrowane, zabezpieczane i udostępniane za pośrednictwem poczty elektronicznej. Poprzednie zamówienia można przeglądać na swoim koncie po zalogowaniu się.

Dane zamówienia można zmienić w dowolnym momencie, logując się na swoje konto w zakładce "Dane osobowe". Późniejsze otrzymanie faktury na podstawie zwróconego paragonu fiskalnego nie będzie możliwe.

V. Dostawa

    1. Pierwsza dostawa Towarów zostanie zrealizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

    2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem:
                    - Firma kurierska
                    - Przesyłka pocztowa

    3. W przypadku nieodebrania lub nieprzyjęcia przesyłki, sprzedający ma prawo do odszkodowania od kupującego w wysokości odpowiadającej kosztom wysyłki i opakowania                               nieodebranych towarów.


    4. Towary są uszkodzone w momencie dostawy.

W przypadku zakupów konsumenckich dokonywanych na odległość, ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty towaru podczas transportu ponosi zawsze nasz sklep. Jeśli towar zostanie dostarczony z widocznymi uszkodzeniami powstałymi podczas transportu, prosimy o zgłoszenie tego faktu doręczycielowi i skontaktowanie się z nami tak szybko, jak to możliwe. Opóźnienie w zgłoszeniu takiego roszczenia lub skontaktowaniu się z nami nie ma wpływu na ustawowe roszczenia i ich zaspokojenie, w szczególności na prawa wynikające z ustawowej rękojmi za wady (punkt VIII Warunków Ogólnych). Szybsze zgłaszanie szkód wykrytych podczas transportu pomaga nam w dochodzeniu własnych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu.

VI. Prawo do odstąpienia od umowy

Użytkownik ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny. Okres odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik wyznaczony przez Państwa weszła w posiadanie towarów. 

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Można skorzystać z przykładowego formularza odstąpienia od umowy (DO POBRANIA), ale nie jest to obowiązkowe. Aby jednak przyspieszyć proces odstąpienia od umowy, zalecamy pobranie formularza i przesłanie go do nas wraz z towarem. Ułatwi to znacznie pracę naszego działu obsługi klienta. 

Dane kontaktowe:
Fonetip s.r.o.
Výrobní 1442
593 01 Bystřice nad Pernštejnem , Republika Czeska
bavixo@bavixo.pl

Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy. 

Skutki odstąpienia od umowy Jeżeli odstąpisz od niniejszej umowy, zwrócimy Ci wszystkie płatności, które od Ciebie otrzymaliśmy, niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


Prosimy o zwrot towaru na następujący adres.
Výrobní 1442 , 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 60 dni od dnia otrzymania rzeczy. Termin jest dotrzymany, jeśli odeślesz towar przed upływem 60-dniowego okresu. Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Użytkownik ponosi odpowiedzialność wyłącznie za zmniejszenie wartości towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności towarów. 

VII. Reklamacje dotyczące towarów

Dotyczy klienta, który jest konsumentem
Jesteśmy zobowiązani do dostarczenia towaru bez wad. Ustawowe prawo odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia za wady) ma zastosowanie w zakresie określonym w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i nast. kodeksu cywilnego.

Skargi mogą być składane:
         - w formie pisemnej do Fonetip s.r.o, Výrobní 1442, Bystřice nad Pernštejnem 593 01
         - pocztą elektroniczną na adres: bavixo@bavixo.pl.


Ponosimy odpowiedzialność z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od daty dostarczenia towaru do użytkownika. Jeśli przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, okres gwarancji wynosi jeden rok od daty dostawy.

Przy składaniu reklamacji zalecamy (1) podanie informacji o przedmiocie reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, (2) określenie żądania usunięcia wady (wymiana towaru na nowy, naprawa towaru, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy - jeżeli wada jest istotna) oraz (3) podanie danych kontaktowych osoby składającej reklamację - ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sklep. Zalecenia przedstawione w poprzednim zdaniu są jedynie niewiążącymi wskazówkami i nie mają wpływu na skuteczność skarg złożonych bez podania zalecanych informacji.

Mają one zastosowanie do klienta, który nie jest konsumentem:
Kupujący, który nie jest jednocześnie konsumentem, traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał towaru w czasie i w sposób zwyczajowo przyjęty w takich sprawach i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a jeżeli wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Jeżeli wada nie zostanie zgłoszona, towar uznaje się za przyjęty. Nie dotyczy to przypadku celowego zatajenia wady przez nas. Reklamacje można składać pisemnie na adres sklepu oraz pocztą elektroniczną.

VIII. Skargi dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną

Fonetip s.r.o. podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klienta.
Klient może informować nas o wszelkich nieprawidłowościach lub awariach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. Nieprawidłowości dotyczące funkcjonowania sklepu należy zgłaszać drogą mailową na adres: bavixo@bavixo.pl.

IX. Pozasądowe sposoby rozwiązywania skarg i roszczeń

Informujemy o możliwości skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania skarg i roszczeń. Wykorzystanie tych środków jest dobrowolne i może mieć miejsce tylko wtedy, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
     - Konsument może złożyć wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich wynikających z zawartej umowy kupna-sprzedaży do               Inspekcji Handlowej zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25, z późn. zm.).
     - Konsument może również wnieść o rozpatrzenie sporu związanego z zawartą umową sprzedaży przez stały sąd polubowny przy właściwym wojewódzkim inspektoracie Inspekcji                     Handlowej zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25, z późn. zm.).
     - Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między konsumentami a przedsiębiorstwami (platforma ODR), dostępną pod adresem:                     http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

X. Postanowienia końcowe

   1. Pierwszy Sąd ds. Sporów Konsumenckich jest sądem właściwym zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
   2. Rozstrzyganie wszelkich sporów powstałych pomiędzy Fonetip Ltd. a Klientem, który nie jest Konsumentem, będzie podlegało sądowi właściwemu dla miejsca naszej siedziby.
   3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks                 cywilny (Dz. U. z 2014 r., Nr 121, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., Nr 827). W przypadku sprzeczności pomiędzy niniejszym               Regulaminem a prawami Klientów oraz postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa                     polskiego.