Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie następujących danych osobowych przez spółkę Fonetip s.r.o., z siedzibą przy K Ochozi 663, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, nr ID: 27752861, (zwaną dalej "Administratorem"), w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679:

Imię i nazwisko,
e-mail (zwane dalej "danymi osobowymi")
Powyższe dane będą przetwarzane przez Administratora w celach marketingowych, w szczególności w celu wysyłania biuletynów Administratora do osoby, która wyraziła na to zgodę. Zgoda ta jest udzielana na czas nieokreślony. Osoba udzielająca tej zgody przyjmuje do wiadomości, że Administrator będzie przetwarzał powyższe dane osobowe przez okres obowiązywania zgody.
2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez Administratora lub osobę, z którą Administrator zawarł stosowną umowę o przetwarzanie danych.
3) Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, na przykład wysyłając wiadomość e-mail lub list na dane kontaktowe Fonetip s.r.o. , Výrobní 1442, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, bavixo@bavixo.pl.
4. Fonetip s.r.o. informuje swoich klientów, że mają oni prawo do:
  1. Uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe ich dotyczące, a jeśli tak, uzyskania dostępu do takich danych osobowych oraz do następujących informacji: cele przetwarzania, kategorie danych osobowych, których to dotyczy, odbiorców lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności odbiorców w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych, planowany okres przechowywania danych osobowych lub, jeśli nie można go ustalić, kryteria stosowane do ustalenia tego okresu, istnienie prawa do żądania od administratora sprostowania lub usunięcia danych osobowych dotyczących podmiotu danych lub do ograniczenia lub sprzeciwienia się przetwarzaniu, prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
  2. aby Administrator bez zbędnej zwłoki skorygował dotyczące ich nieprawidłowe dane osobowe. Biorąc pod uwagę cele przetwarzania, mają oni prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez złożenie dodatkowego oświadczenia.
 3. usunięcia przez Administratora danych osobowych ich dotyczących bez zbędnej zwłoki, przy czym Administrator jest zobowiązany do usunięcia danych osobowych bez zbędnej zwłoki w przypadku zaistnienia jednej z następujących przyczyn: dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, klient wycofał zgodę i nie ma innej podstawy prawnej do ich przetwarzania, dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator.
 4. ograniczenia przez Administratora przetwarzania ich danych osobowych, jeśli zaprzeczają ich prawdziwości przez okres niezbędny do sprawdzenia tego faktu przez Administratora, przetwarzanie jest niezgodne z prawem i zażądają oni od Administratora ograniczenia przetwarzania zamiast ich usunięcia, dane nie są już niezbędne do realizacji celu przetwarzania, ale są potrzebne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.
 5. przekazania przez Administratora danych osobowych do innego Administratora wskazanego przez niego na jego wniosek.
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora.
 7. kontaktowania się zarówno z Administratorem, jak i z Urzędem Ochrony Danych Osobowych w przypadku wątpliwości, czy ich dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w rozumieniu powyższych przepisów prawa.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rejestracji

Wyrażam zgodę na przetwarzanie następujących danych osobowych przez Fonetip s.r.o., z siedzibą pod adresem K Ochozi 663, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, nr ID: 27752861 (zwanego dalej "Administratorem"), w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679:

Imię i nazwisko,
Adres,
numer telefonu,
e-mail,
w przypadku podmiotów gospodarczych - numer rejestracyjny, numer VAT (zwane dalej "danymi osobowymi")
1) Powyższe dane będą przetwarzane przez Administratora w celu rejestracji na stronie internetowej/sklepie Administratora. Zgoda ta jest udzielana na czas nieokreślony. Osoba udzielająca tej zgody przyjmuje do wiadomości, że Administrator będzie przetwarzał powyższe dane osobowe przez okres obowiązywania zgody.
2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez Administratora lub osobę, z którą Administrator zawarł stosowną umowę o przetwarzanie danych.
3) Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, na przykład wysyłając wiadomość e-mail lub list na dane kontaktowe Fonetip s.r.o., Výrobní 1442, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, bavixo@bavixo.pl.
4. Fonetip s.r.o. informuje swoich klientów, że mają oni prawo do:
  1. Uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe ich dotyczące, a jeśli tak, uzyskania dostępu do takich danych osobowych oraz do następujących informacji: cele przetwarzania, kategorie danych osobowych, których to dotyczy, odbiorców lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności odbiorców w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych, planowany okres przechowywania danych osobowych lub, jeśli nie można go ustalić, kryteria stosowane do ustalenia tego okresu, istnienie prawa do żądania od administratora sprostowania lub usunięcia danych osobowych dotyczących podmiotu danych lub do ograniczenia lub sprzeciwienia się przetwarzaniu, prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
  2. aby Administrator bez zbędnej zwłoki skorygował dotyczące ich nieprawidłowe dane osobowe. Biorąc pod uwagę cele przetwarzania, mają oni prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez złożenie dodatkowego oświadczenia.
  3. usunięcia przez Administratora danych osobowych ich dotyczących bez zbędnej zwłoki, przy czym Administrator jest zobowiązany do usunięcia danych osobowych bez zbędnej zwłoki w przypadku zaistnienia jednej z następujących przyczyn: dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, klient wycofał zgodę i nie ma innej podstawy prawnej do ich przetwarzania, dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator.
  4. ograniczenia przez Administratora przetwarzania ich danych osobowych, jeśli zaprzeczają ich prawdziwości przez okres niezbędny do sprawdzenia tego faktu przez Administratora, przetwarzanie jest niezgodne z prawem i zażądają oni od Administratora ograniczenia przetwarzania zamiast ich usunięcia, dane nie są już niezbędne do realizacji celu przetwarzania, ale są potrzebne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.
  5. przekazania przez Administratora danych osobowych do innego Administratora wskazanego przez niego na jego wniosek.
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora.
  7. kontaktowania się zarówno z Administratorem, jak i z Urzędem Ochrony Danych Osobowych w przypadku wątpliwości, czy ich dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w rozumieniu powyższych przepisów prawa.